Zarys historii - Нарис історії


W XVI w. hierarchia Kościoła Prawosławnego na terenach Rzeczy-pospolitej podjęła decyzję o zawarciu unii kościelnej ze Stolicą Apostolską. W 1596 r. doszło do zawarcia tzw. unii brzeskiej. Na jej mocy Kościół Prawosławny w Rzeczypospolitej uznawał zwierzchnictwo papieża w Rzymie, zachowując jednocześnie wschodnią duchowość, liturgię bizantyjską, dyscyplinę kościelną (m.in. żonate duchowieństwo), język staro-cerkiewno-słowiański w nabożeństwach oraz kalendarz juliański. Tę nową strukturę kościelną nazwano Kościołem Unickim, a następnie Greckokatolickim. W jej skład wchodziły metropolia kijowska oraz biskupstwa (eparchie): włodzmierska, łucka, połocko-witebska, chełmska, pińsko-turowska, lwowska i przemyska.

Po rozbiorach Polski (1772-1795) ocalały tylko diecezje lwowska i prze-myska, które znalazły się pod panowaniem Austrii. W 1808 r. papież Pius VII utworzył metropolię lwowską, w skład której weszła diecezja przemyska. Ten stan rzeczy przetrwał do okresu między-wojennego. W 1934 r. papież Pius XI utworzył administrację apostolską dla Łemkowszczyzny.

W 1945 r. po ustaleniu granicy polsko-radzieckiej na konferencji jałtańskiej, na obszarze Polski znalazła się tylko znaczna część greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz terytorium administracji apostolskiej dla Łem-kowszczyzny. Ordynariusz przemyski, biskup (władyka) Jozafat Kocyłowski (zm. 1947), odmawiający współpracy z polskimi władzami komunistycznymi, został aresztowany, wywieziony do ZSRR i tam osadzony w obozie. Także jego biskup pomocniczy Hryhorij Łakota (zm. 1950 r.) był aresztowany i wysłany do łagru w Workucie. Polskie władze ko-munistyczne przestały uznawać istnienie Kościoła Grecko-katolickiego w Polsce.

W 1947 r. władze komunistyczne wysiedliły ludność ukraińską na ziemie zachodnie i północne w ramach akcji „Wisła”. Od tego momentu wierni wyznania greckokatolickiego pozbawieni byli swojej hierarchii kościelnej, aż do roku 1989 kiedy to biskupem dla grekokatolików został ks. Jan Martyniak. W 1991 r. Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji przemyskiej, nieobsadzanej przez 45 lat.

Dnia 1 czerwca 1996 r. Jan Paweł II podniósł diecezję przemyską do rangi i godności archidiecezji metropolitalnej przemysko-warszawskiej. Jednocześnie papież ustanowił drugą diecezję wrocławsko-gdańską dla Kościoła greckokatolickiego w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, włączoną w skład metropolii przemysko-warszawskiej. Jej pierwszym biskupem został ks. mitrat Teodor Majkovycz.

W 1997 r. kościół św. Wincentego został ustanowiony katedrą diecezji wrocławsko - gdańskiej. 19 czerwca 1999 r. odbyły się w tym kościele chirotonia i ingres drugiego biskupa tej diecezji ks. Włodzimierza Juszczaka.

В XVI ст. єрархія Православної Церкви на території Річпосполитої прийняла рішення про укладення церковної унії з Апостольським Престолом. В 1596 р. була укладена т.зв. Берестейська унія. Згідно з нею Православна Церква в Річпосполитій визнавала верховенство Папи в Римі, одночасно зберігаючи східню духовність, візантійську літургію, церковну дисципліну (м.ін. одружене духовенство), старо-церковно-слов’янську мову в богослуженнях і юліянський календар. Цю нову церковну структуру було названо Унійною Церквою, а потім Греко-Католицькою. В її склад входили Київська митрополія і єпархії: Володимирська, Луцька, Полоцько-Вітебська, Холмська, Пінсько-Турівська, Львівська і Перемиська.

Після поділу Польщі (1772-1795 рр.) зберіглись лише єпархія Львівська і Перемиська, а також Холмська (до 1875 року). В 1808 р. Папа Пій VII утворив Львівську митрополію, в склад якої ввійшла Перемиська єпархія. Так тривало до міжвоєнного періоду. В 1934 р. папа Пій XI утворив апостольську адміністрацію для Лемківщини.

В 1945 р., після встановлення польсько-радянського кордону на ялтинській конференції, на території Польщі залишилась тільки значна частина греко-католицької Перемиської єпархії і територія апостольської адміністрації для Лемківщини. Перемиський ординарій, єпископ (владика) Йосафат Коциловський (пом. 1947 р.), який відмовлявся співпрацювати з польською комуністичною владою, був арештований, вивезений до СРСР і там засланий до концтабору. Його помічник, єпископ Григорій Лакота (пом. 1950 р.), був арештований і засланий до концтабору на Воркуту. Польська комуністична влада перестала визнавати існування Греко-Католицької Церкви в Польщі. В 1947 р. комуністична влада виселила українське населення на західні і північні землі в рамках акції “Вісла”. Від цього моменту вірні греко-католицького віросповідання були позбавлені своєї церковної єрархії аж до 1989 року, в якому єпископом для греко-католиків став о. Іван Мартиняк. В 1991 р. Іван Павло ІІ призначив його ординарієм Перемиськоі єпархії, яка протягом 45 років була позбавлена церковного керівництва.

1 червня 1996 р. Іван Павло ІІ підняв Перемиську єпархію до рангу митропольної архієпархії Перемисько-Варшавської. Одночасно Папа встановив другу, Вроцлавсько-Ґданську, єпархію для Греко-Католицької Церкви в Польщі з осідком у Вроцлаві, яка є включеною в склад Перемисько-Варшавської митрополії. Першим її єпископом став о. Мітрат Теодор Майкович. В 1997 р. церква св. Вінцентія у Вроцлаві була призначена кафедральним храмом Вроцлавсько-Ґданської єпархії.

19 червня 1999 р. в цьому храмі відбулись хіротонія і інгрес другого єпископа цієї єпархії, о. Володимира Ющака. Греко-католицька парафія у Валчі належить до Вроцлавсько-Ґданської єпархії Греко-Католицької Церкви. Валч належить до Кошалінського деканату. Вірні, які належать до цієї парафії, проживають у таких повітах: Валцькому, Дравському (Західньопоморське), Пільському, Тшцянецько-Чарнковському, Злотовському.


Informacje


Nabożeństwa

  • Dni powszednie: 10:00
  • Niedziela: 10:00
  • Święta: 09:00
  • W tygodniu: 10:00 lub 17:00
    (po ogłoszeniu)

Adres Parafii

Dolne Miasto 26/3
78 - 600 Wałcz
tel. (67) 258 63 07

Adres Cerkwi:

ul. 12-go Lutego 3
78 - 600 Wałcz

Szukaj na stronie


Wstecz


» Kościół


Dalej


» Jordan